Renova hämtar hushållsavfall åt kommuner (2023)

Renova ägs av tio kommuner. Vi hämtar hushållsavfall och utför slam- och spoltjänster påflera ägarkommuners uppdrag. Vi sköter också driften av flertal återvinningscentraler samt hämtar hushållens farliga avfall.

Har du frågor om ditt avfall? Välj din hemkommun i listan nedan!

Ale

Göteborg

Härryda

Kungälv

Lerum

Mölndal

Information om avfall och återvinning hittar du på sidanavfall och återvinningpå Mölndal kommuns webbplats.

Partille

Stenungsund

Tjörn

Öckerö

Fler tjänster från Renova

Förutom de tjänster som vi utför på kommunernas uppdrag kan du som privatperson också:

Beställa container och storsäck för till exempel byggavfall, odlarförening eller husrenovering

Få hjälp med akuta slamuppdrag samt spolning av avlopp

Köpa jord till gräsmattor och planteringar

Få hjälp med att kremera ditt husdjur

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 02/21/2023

Views: 5972

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.